Regulamin

 

Warunki korzystania z witryny internetowej ("Warunki")

Akceptacja Warunków

Dostęp i korzystanie z niniejszej witryny internetowej dostępnej pod adresem www.nutramingen.pl i wiadomości e-mail ("Strona") podlega określonym poniżej Warunkom i obowiązującym przepisom prawa. Poprzez wejście i przeglądanie Strony, użytkownik akceptuje i zgadza się na niniejsze Warunki.

Zakres korzystania

Usługodawcą udostępniającym Stronę i administratorem Strony jest Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 319751. NIP 7010157913, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.332.600 zł. Strona utrzymywana jest na serwerach należących do Amazon Headquarters, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, USA, 98109-5210. 

Mead Johnson Nutrition utrzymuje Stronę w celach informacyjnych, edukacyjnych i korespondencyjnych. Strona zawiera publikacje popularnonaukowe i naukowe z zakresu opieki nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji i wskazówek dotyczących ich żywienia, w tym informacje o produktach MJN, oraz jest przeznaczona wyłącznie dla osób mieszkających w Polsce. Rekomendacje i opinie odnośnie Strony oraz treści umieszczanych na Stronach wyrażane przez odwiedzających Stronę są ich prywatnymi opiniami i rekomendacjami i nie powinny być odczytywane jako opinie bądź rekomendacje Mead Johnson Nutrition.. Materiały wyświetlane na Stronie mogą być pobierane wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego, pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich oraz innych praw własności przysługujących w stosunku do tych materiałów. 

Nie można dystrybuować, modyfikować, przesyłać, ponowne zamieszczać, ani korzystać z zawartości Strony, w tym tekstów i obrazów, do celów publicznych lub komercyjnych, bez pisemnej zgody Mead Johnson Nutrition. Użytkownik przyjmuje wiadomości, że Mead Johnson Nutrition nie gwarantuje, że informacje zawarte na Stronie są właściwe lub odpowiednie do wykorzystania poza Polską, do wykorzystania przez osoby inne niż odbiorcy, dla których przeznaczona jest dana część Strony, a także zastrzega, że dostęp do Strony Mead Johnson Nutrition z terytoriów, gdzie zawartość Strony może być niedozwolona prawem lub niewłaściwa, jest zabroniony. Nic, co zamieszono na Stronie, nie może być interpretowane jako promocja lub zachęta do skorzystania z produktu lub usług, które nie są dopuszczone do obrotu na mocy przepisów obowiązujących w Polsce. Użytkownicy Strony z innych lokalizacji niż Polska działają na własne ryzyko i są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów krajowych.

Nie udzielamy porad medycznych

Strona nie zawiera porad medycznych. Produkty Mead Johnson Nutrition opisane na tej Stronie są dietetycznymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP) dostępnymi na receptę, a także bez recepty. Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją na temat wskazań do stosowania jakiegokolwiek produktu, o którym mowa na niniejszej Stronie. Mead Johnson Nutrition nie świadczy żadnych usług medycznych i nie udziela porad, a informacje zawarte na tej Stronie nie mają na celu zastąpienia porady medycznej oferowanej przez specjalistów ochrony zdrowia. Aby uzyskać takie usługi lub porady, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub odpowiednim specjalistą ochrony zdrowia.

Ochrona praw autorskich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści dostępne na Stronie są chronione prawami autorskimi (chyba że zaznaczono inaczej) i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Mead Johnson Nutrition, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach lub w treści Strony. 

Znaki towarowe

Znaki towarowe, nazwy handlowe oraz logo (zwane łącznie "Znakami towarowymi") wyświetlane na Stronie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi Znakami Towarowymi firmy Mead Johnson Nutrition, jej globalnych spółek stowarzyszonych lub innych osób trzecich. Niczego, co umieszczono na tej Stronie nie należy interpretować jako przyznania, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Znaków towarowych wyświetlanych na Stronie, bez pisemnej zgody Mead Johnson Nutrition lub strony trzeciej, która może być ich właścicielem. Korzystanie ze Znaków towarowych wyświetlanych na Stronie lub innych treści zamieszczonych na Stronie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach, jest surowo zabronione. Informujemy ponadto, że Mead Johnson Nutrition będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych, włącznie ze wszczęciem postępowania karnego.

Wyłączenie gwarancji

Mead Johnson Nutrition dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na Stronie były prawidłowe i aktualne, jednak nie udziela żadnych gwarancji odnośnie prawidłowości informacji zamieszczonych w naukowych oraz ogólnie dostępnych publikacjach przywoływanych w treściach dostępnych na Stronie.

Dostęp do Strony

Korzystanie ze Strony przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript i plików cookies. Korzystanie przez użytkownika ze Strony bez powyższych instrumentów jest możliwe, może jednak stwarzać problemy techniczne i powodować ograniczenia w dostępie do niektórych informacji.

Mead Johnson Nutrition zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia, przerwania lub innej modyfikacji dostępu do całości lub części Strony, spowodowanych w szczególności przyczynami technicznymi takimi, jak konieczność uaktualnienia informacji, zmiany szaty graficznej, itp., bez wcześniejszej informacji.

Informacja o zagrożeniach

Mead Johnson Nutrition zaleca użytkownikom stosowanie odpowiednich zabezpieczeń cyfrowych urządzeń, za pomocą których korzysta ze stron internetowych, w tym Strony, w związku z ryzykiem zainfekowania urządzenia użytkownika nielegalnym oprogramowaniem, bezprawnie umieszczanym w sieci Internet przez osoby trzecie.

Niedozwolone przesyłanie

Niektóre obszary Strony mogą umożliwiać dostęp do forów internetowych i do przesyłania e-maili, lub w inny sposób przekazywać informacje zwrotne do Mead Johnson Nutrition. Mead Johnson Nutrition nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przedstawiane na tych forach. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek nielegalnych, groźnych, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub bluźnierczych materiałów bądź treści, które mogłyby stanowić zachowanie lub zachęcać do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych lub w inny sposób naruszać prawo.

Ponadto, zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek informacji, które (a) naruszają prawa innych osób, ich prywatność lub prawa publiczne, (b) są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub innymi prawami własności, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela takiego prawa, (c) zawierają wirusy, błędy lub inne szkodliwe elementy, lub (d) służą bezprawnej zmowie przeciwko innej osobie w celu ograniczenia handlu i konkurencji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności lub innych szkód wynikających z korzystania ze Strony.

Zgłoszenia użytkowników

Opinie i rekomendacje wyrażone przez odwiedzających Stronę są ich prywatnymi opiniami i rekomendacjami i nie powinny być odczytywane jako opinie czy rekomendacje ze strony Mead Johnson Nutrition. Wszelkie "dane osobowe lub dane identyfikacyjne" przesyłane na Stronę podlegają Polityce Prywatności.  Nie przecząc powyższemu, wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane na Stronę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, które nie zawierają danych osobowych, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie, lub tym podobne, nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone.

Z wyjątkiem danych osobowych, które podlegają warunkom Polityki Prywatności, użytkownik akceptuje, że wszystko, co zostanie przekazane lub wysłane może być wykorzystywane przez Mead Johnson Nutrition lub jej podmioty zależne w dowolnym celu, w tym, między innymi do powielania, ujawnienia, transmisji, publikacji i zamieszczenia. Ponadto, Mead Johnson Nutrition może korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how, procesów lub technik zawartych w informacjach przesyłanych na Stronę w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, produkcji, marketingu i sprzedaży produktów i usług z wykorzystaniem takich pomysłów, koncepcji, know-how, procesów lub technik.

Linki do innych stron

Linki do jakiejkolwiek innej strony internetowej, która nie jest kontrolowana przez Mead Johnson Nutrition służą jedynie wygodzie użytkowników, co nie oznacza, że Mead Johnson Nutrition rekomenduje taką stronę. Mead Johnson Nutrition nie wyraża opinii na temat witryn do których linki zamieszczone są na Stronie i nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek witryn lub innych lokalizacji wskazanych na Stronie. Korzystanie z linków do innych stron lub innych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Po przeniesieniu do innej strony przy wykorzystaniu linku, należy zapoznać się z warunkami prawnymi i polityką prywatności w nowej lokalizacji, które mogą różnić się od tych, które mają zastosowanie do Strony.

Procedura reklamacyjna

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z nieprawidłowym działaniem Strony. Reklamację należy złożyć poprzez formularz kontaktowy. Reklama powinna zawierać dane kontaktowe użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanego problemu, stanowiącego podstawę reklamacji. Mead Johnson Nutrition rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej nadesłania przez użytkownika w sposób określony powyżej, poprzez udzielenie odpowiedzi zwrotnej pod dane kontaktowe podane przez użytkownika w zgłoszeniu reklamacji.

Obowiązujące prawo

Niniejsza Warunki oraz ich są regulowane prawem obowiązującym w Polsce.

Zmiana warunków

Mead Johnson Nutrition może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki, w szczególności w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Strony, uruchomieniem nowej wersji Strony lub zmianą przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usługi udostępniania Strony. Jeśli jakiekolwiek warunki zawarte w niniejszym dokumencie zostaną zmienione, odpowiednio zmieniona informacja zostanie zamieszczona na Stronie. Takie zmiany będą wiążące dla użytkownika i w związku z tym powinien on okresowo przeglądać niniejsze Warunki.